Usługi

Umów się na

Konsultację

Kompleksowe

Usługi prawne

Doradztwo

Prawne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne i rozwody

 

Kancelaria w zakresie prawa rodzinnego świadczy na rzecz klientów następujące usługi:

 • Przygotowanie pozwów rozwodowych.
 • Przygotowanie pozwów dotyczących orzeczenia separacji.
 • Prowadzenie w imieniu klienta spraw sądowych.
 • Wstępowanie do toczącego się postępowania zarówno przed sądem I jak i II instancji.
 • Uczestniczenie w negocjacjach dotyczących warunków rozwodu między małżonkami.
 • Reprezentowanie Klienta w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego.
 • Prowadzenie spraw o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka, a także na rzecz rozwiedzionego małżonka.
 • Reprezentacja klienta przed sadem w sprawach o podwyższenie lub obniżenie a także w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.
 

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w postępowaniach rozwodowych. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, sprawnie i skutecznie z zachowaniem pełnej dyskrecji prowadząc Klienta przez całe postępowanie rozwodowe. Kancelaria przystępuje również do już toczących się postępowań sądowych.
W zależności od wskazań Klienta, Kancelaria prowadzi zlecone sprawy rozwodowe bez orzekania o winie lub z jej orzeczeniem, kwestie związane z władzą rodzicielską (opieka nad dziećmi, kontakty z dziećmi, obowiązek alimentacyjny itp.) czy kwestie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami.

Prawo pracy

Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa pracy – zarówno indywidualnego jak i zbiorowego w następującym zakresie:

 • opinie z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy
 • umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji
 • umowy z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie
 • negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi,
 • porozumienia, regulaminy pracy, wynagradzania i regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • reprezentację pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych
 • szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa pracy

Cudzoziemcy

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa imigracyjnego. Wspieramy naszych Klientów w zakresie legalizacji pobytu i legalizacji pracy cudzoziemców.

Pracownicy naszej Kancelarii skutecznie uzyskują zezwolenia na pobyt na terytorium Polski. Zakres usług Kancelarii, związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców obejmuje:

 • profesjonalne doradztwo i konsultacje prawne,
 • pomoc w sporządzaniu pism i wniosków,
 • reprezentowanie cudzoziemców przed właściwym organem w trakcie postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt.

Kancelaria pomaga w uzyskaniu wydania zezwolenia na pobyt czasowy i stały, a także wydania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje Klientom pomoc prawną w następującym zakresie:

 • Porady prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procedury administracyjnej, sądowoadministracyjnej, a także postępowania egzekucyjnego w administracji.
 • Sporządzanie opinii prawnych w wyżej wymienionym zakresie.
 • Przygotowywanie odwołań od decyzji organu I instancji, skarg na bezczynność organów administracji publicznej, zażaleń wydawanych przez organ w toku postępowania administracyjnego.
 • Przygotowywanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, a także skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej, w postępowaniu odwoławczym oraz w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Umowy cywilnoprawne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

 • Przygotowywanie opinii prawnych, w tym opiniowanie przedstawionych przez Klienta projektów umów.
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych.
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z umów, a także czynów niedozwolonych.

Windykacja i egzekucja należności

Ze strony Kancelarii w zakresie windykacji Kancelaria udziela wsparcia w następującym zakresie:

 • Przygotowywanie wezwań do zapłaty.
 • Pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów.
 • Przygotowywanie wniosków egzekucyjnych.
 • Nadzorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego we współpracy z komornikiem sądowym. Pomoc w sporządzaniu skarg na czynności komornika, a także powództw przeciw egzekucyjnych.

Prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego i handlowego w następującym zakresie:

 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • przygotowanie projektów umów i statutów
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS
 • rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS
 • bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym jak i bieżącej działalnościci firm
 • doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek
 • tworzenie projektów uchwał organów spółek i ich regulaminów
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów
 • negocjowanie umów i zabezpieczanie ich wykonania
 • prowadzenie postępowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
 • Ochrona przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji
 • pozwy, pisma procesowe
 • zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami egzekucyjnymi
 • reprezentowanie przed odpowiednimi organami administracji samorządowej i rządowej
 • windykacja wierzytelności
 • likwidacja spółek prawa handlowego